06 Days Skill Testing & Certification Program

  Batch-1 (06 Days) at Hotel Delta International, Bodhgaya on 05.02.2020 & 10.02.2020